Stowarzyszenie pomagające potrzebującym
Co to jest organizacja non profit i na jakiej zasadzie działa ?
Co to jest organizacja non profit i na jakiej zasadzie działa ?

Co to jest organizacja non profit i na jakiej zasadzie działa ?

Organizacje non profit powstają w jednym celu – aby nieść różne formy pomocy. Z założenia także nie są to przedsiębiorstwa, więc nie mogą osiągać żadnego zysku. Wszystkie pieniądze, które otrzymają bądź zarobią w jakiś sposób, muszą przekazać na swoje działania statutowe. To właśnie statut jest dokumentem, który określa sposób funkcjonowania danej organizacji.
Jednak przywileje i obowiązki każdej z nich określają też konkretne przepisy prawa, na podstawie których organizacje takie są tworzone. Muszą one być wpisane do specjalnego rejestru oraz sporządzać sprawozdania finansowe. Niektóre z nich – przy spełnieniu dodatkowych wymagań, mogą dostać status Organizacji Pożytku Publicznego, który uprawni ich do otrzymywania dodatkowych środków w postaci 1% od podatników. Wśród organizacji non profit działają różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i towarzystwa, a sposób ich działania i ich cele określa statut każdej z nich.